ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Βιβλιογραφία / BibliographyΒιβλιογραφία | Bibliography


o The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Jurgen Habermas. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.
o Public Sphere and Experience – Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. Oscar Negt – Alexander Kluge. Minneapolis: The University at Minnesota Press, 1993.
o Evictions: Art and Spatial Politics. Rosalyn Deutsche. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.
o The Urban Revolution. Henri Lefebvre. Minneapolis: The University at Minnesota Press, 2003.
o The Society of the Spectacle. Guy Debord. Donald Nicholson-Smith, trans. New York: Zone Books, 1995.
o The Situationist City. Simon Sadler. Cambridge. MA: MIT Press, 1998.
o La Communauté désoevré. Jean-Luc Nancy. Paris: Christian Bourgeois, 1986.
o Malaise dans l’ esthetique. Jacques Rancière. Paris: Galilée, 2004.
o “Observations on Collective Cultural Actions.” Critical Art Ensemble. Art Journal 1998: 73-85.
o The Practice of Everyday Life. Michel de Certeau. Berkeley: University of California Press, 1984.
o Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Marc Augé. New York, NY: Verso, 1995.
o Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Suzanne Lacy, ed. Seattle: Bay Press, 1995.
o The Lure of the Local: Senses of Place in a Mulitcentered Society. Lucy Lippard. New York: New Press, 1997.
o One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity. Miwon Kwon. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2002.
o Conversations at the Castle: Changing Audiences and Contemporary Art. Mary-Jane Jacob. Cambridge. MA: MIT Press, 1998.
o Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art. Grant Kester. Berkeley: University of California Press, 2004.
o “Public Art: Avant-garde practice and the possibilities of critical articulation.” Philip Glahn. Afterimage November/December 2000: 10-12.
o Public Art, A Reader. Florian Matzner ed. Ostfildern: Hatje Cantz, 2004.
o Site-Specificity: The Ethnographic Turn. Alex Coles, ed. London: Black Dog Publishing, 2001.
o Dialogues in Public Art. Tom Finkelpearl. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
o “The Creative Art”. Marcel Duchamp. Lecture, American Federation of Arts, Houston, Texas, April 1957.
o The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Hal Foster. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
o Postproduction. Nicolas Bourriaud. New York: Lukas & Sternberg, 2002.
o Relational Aesthetics. Nicolas Bourriaud. Les Presses du Reel, 2002.
o Un Art Contextuel. Paul Ardenne. Paris: Flammarion, 2002.
o “An Archival Impulse”. Hal Foster. October No110, 2004.
o Interarchive. Archival Practices and Sites in the Contemporary Art Field. Beatrice von Bismarck, Hans-Peter Feldmann, Hans Ulrich Obrist, Diethelm Stroller, Ulf Wuggenig, ed. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2002.