ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Κέντρο ασκητισμού σε σύμπλεγμα βραχονησίδων στο Αιγαίο / Asceticism center in a complex of rocky islands in the Aegean*


Κέντρο ασκητισμού σε σύμπλεγμα βραχονησίδων στο Αιγαίο*
ΤΑΣΟΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ, ΈΛΕΝΑ ΚΑΠΟΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

[ΠΡΟΤΑΣΗ]
Asceticism center in a complex of rocky islands in the Aegean*
TASSOS GOVATSOS, ELENA KAPOBASSOPOULOU

[PROPOSAL]


Ο άνθρωπος σήμερα κατακλύζεται και εξαρτάται από υλικά αγαθά. Κατά συνέπεια, η άρνηση των υλικών αγαθών θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας ακραίος τρόπος ζωής. Ο ασκητισμός είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Από θρησκευτικής πλευράς, ο όρος αναφέρεται στην απομάκρυνση του ανθρώπου από την κοινωνία, με σκοπό την ενόραση του Θεού ή μιας άλλης πραγματικότητας. Μερικές θρησκείες θεωρούν την απόλαυση πηγή πόνου και αιτία έλλειψης ελευθερίας στον κόσμο.

Οι βραχονησίδες αποτελούν ακραίους χώρους, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πολιτικά, λόγω του μεγέθους τους, της μορφολογίας του εδάφους και της αποσύνδεσής τους από την ηπειρωτική χώρα. Σε τέτοια μέρη μπορούν να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες απομόνωσης. Προτείνουμε το πρόγραμμά μας, ένα κέντρο ασκητισμού, σε ένα σύμπλεγμα βραχονησίδων στο Αιγαίο. Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού είναι βασισμένη στην κατασκευή μιας πλατφόρμας, η οποία αγκαλιάζει κάθε βραχονησίδα δημιουργώντας ένα δημόσιο χώρο που συνδέει τους προσωπικούς χώρους κατοίκησης. Η πλατφόρμα δεν έχει μόνο λειτουργικό χαρακτήρα, αλλά και συμβολικό. Τα συνεχή οριζόντια επίπεδα δημιουργούν ένα χώρο μεταξύ γης και ουρανού, με μια κυριολεκτική αλλά και συμβολική έννοια. Κατά μήκος της πλατφόρμας, υπάρχουν ανοίγματα που οδηγούν στους προσωπικούς χώρους κατοίκησης. Αποτελούνται από ένα χώρο περισυλλογής και ένα χώρο ύπνου: ο χώρος κατοίκησης περιορίζεται στην όρθια στάση (για προσευχή) και την οριζόντια (για ύπνο). Η πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου για νερό, επιλύεται με τη δημιουργία κλίσεων στην επιφάνεια της πλατφόρμας, η οποία συλλέγει και διανέμει τα όμβρια ύδατα. Η βλάστηση των βραχονησίδων, που αποτελείται κυρίως από το θυμάρι, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια του μελιού.

* Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό φοιτητών του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων το 2005 “Extreme: Δημιουργώντας Χώρο σε Ακραίες και Ασυνήθιστες Συνθήκες”.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να παρέχει την ευκαιρία στους μελλοντικούς αρχιτέκτονες να επιδείξουν – ερχόμενοι αντιμέτωποι με δύσκολες συνθήκες – τις δημιουργικές τους ικανότητες, σχεδιάζοντας χώρους για διαφορετικές λειτουργίες επιλεγμένες από τους ίδιους σε τόπους που είναι ασυνήθιστοι ως προς τη γεωγραφική τους θέση, την τοπογραφία, την πανίδα, το κλίμα, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές τους συνθήκες.
Today we are flooded by and dependent on material goods. Denying material goods would be considered an extreme way of life. Asceticism is such an example. From a religious point of view, the term refers to the distancing of man from society for the envisioning of God or some other reality. Certain religions consider desire to be a source of pain, suffering and a reason for the lack of freedom in the world.

Small rocky islands constitute extreme spaces, not only geographically, but also politically, due to their size, ground morphology and disconnection from the mainland. It is in such places that ideal conditions for isolation can be created. Our program is proposed at the site of a complex of rocky islands in the Aegean, where a centre of asceticism may be established. The design concept is based on the construction of a platform which embraces each rocky island, thus creating a public space which connects the personal dwelling spaces. The platform has not only a functional character, but also a symbolic one. The continuous horizontal levels determine a space between earth and sky, in both a literal and symbolic sense. Along the platform there are openings leading to the individual dwellings. They comprise a meditation and sleeping area: the dwelling space is reduced to an upright sitting position (for prayer) and a horizontal one (for sleep). The most basic human need for water is solved via slope formations, situated on the platform, which collect and distribute rainwater. The vegetation on the rocky islands, which consists mainly of thyme, creates suitable conditions for the cultivation of honey.

* Award-winner at the UIA (International Union of Architects) Student Competition 2005 “Extreme: Creating Space in Extreme and Extraordinary Conditions”.

The competition aims to provide an opportunity for the future architects to demonstrate their creative powers in the face of challenging conditions by designing spaces for different functions chosen by them at places which are extraordinary in terms of their geographic location, topography, flora, climate, as well as social and political conditions.

0 comments: