ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Συγκεκριμένοι «αόριστοι χώροι» / Specific “vague terrains”


Συγκεκριμένοι «αόριστοι χώροι»
ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΒΑΡΔΑ

ΑΡΧΕΙΟ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΒΙΝΤΕΟ
Specific “vague terrains”
IRINI ROULIA, IOANNA HOUVARDA
ARCHIVE, MAPPING, VIDEOΟ όρος “terrain vague” χρησιμοποιήθηκε από τον Ισπανό αρχιτέκτονα και θεωρητικό Ignasi de Sola-Morales και αφορά ξεχασμένους χώρους μέσα στην πόλη όπου κυριαρχεί η έλλειψη χρήσης και δράσης, αλλά και η αίσθηση ελευθερίας, διαθεσιμότητας και η πιθανή εναλλακτική χρήση των χώρων αυτών. Το αρχείο μας συλλέγει τέτοιους ιδιαίτερους χώρους από την πόλη της Πάτρας που έχουν αφεθεί στο χρόνο και έχουν μείνει απρόσωποι. Πολλοί από τους χώρους παραμένουν απαρατήρητοι στους περαστικούς και χρησιμοποιούνται περιοδικά ως πάρκινγκ, αποθήκες, σκουπιδότοποι ή δεν έχουν κάποια χρήση.

Αποτυπώσαμε τους αόριστους αυτούς χώρους και κατασκευάσαμε αφηρημένα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα τους. Οι αναπαραστάσεις αυτές μετατρέπουν κάθε συγκεκριμένο αόριστο χώρο σε αφηρημένη αρχιτεκτονική τυπολογία. Συλλέξαμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο από κάθε χώρο. Επιλέξαμε ηχητικά αποσπάσματα από δημοφιλείς ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές (Sex and the City, Στο παρά πέντε, Εyes Wide Shut, Frida Khalo, κ.α.) που παρουσιάζουν διαλόγους μεταξύ δύο ατόμων, με διαφορετική συναισθηματική ένταση ο καθένας. Κατασκευάσαμε μικρά βίντεο για κάθε αόριστο χώρο που ενσωματώνουν τα τρία αυτά στοιχεία: τα αφηρημένα χωρικά μοντέλα, τα συγκεκριμένα αντικείμενα και τους φιλμικούς διαλόγους. Το αρχείο αποτελείται από τα >βίντεο αυτά και είναι δημοσιευμένο στο ίντερνετ.
The term “terrain vague” was used by the Spanish architect and theorist Ignasi de Sola-Morales and refers to forgotten spaces in the city dominated by a lack of use or action, but also by a sense of freedom, availability and the potential for an alternative use of these spaces. Our archive collects such particular spaces from around the city of Patras; spaces that have been abandoned to time and remain faceless. Many of the spaces go unnoticed by passersby and are used intermittently as parking lots, storage areas, or rubbish dumps. Others are not used at all.

We documented these vague terrains and made abstract three-dimensional digital models of them. These representations transform every specific vague terrain into an abstract architectural typology. We collected a specific object from every space. We chose sound excerpts from popular films or TV shows (Sex and the City, Sto Para Pente, Eyes Wide Shut, Frida Kahlo, et al.) in which two characters converse, each of them with a different emotional intensity. For each vague terrain we made a short video that incorporates these three elements: the abstract special models; the specific objects; and the filmic dialogues. The archive consists of these
>videos and has been posted on the Internet.

0 comments: