ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Άχρηστο / Useless


Άχρηστο
ΑΘΗΝΑ ΚΟΚΛΑ

ΔΙΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΕΙΟ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Useless
ATHENA KOKLA
DIALOGICAL, NARRATIVE, ARCHIVE, MAPPING, INSTALLATION / CONSTRUCTIONΤο αρχείο σχετίζεται με τα ορατά αρχιτεκτονικά ίχνη και τα οπτικά σήματα εμπορικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων που είτε έχουν πολύ πρόσφατα εγκατασταθεί στην πόλη της Πάτρας είτε αντίστροφα, διατηρούνται ακόμα σήμερα χωρίς να έχουν εκσυγχρονιστεί. Στο αρχείο παρατίθεται αυτό που δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί δίπλα σε αυτό που μόλις εγκαταστάθηκε. Από τη μια, καταστήματα που ανήκουν σε μια άλλη εποχή, ωστόσο εξακολουθούν να λειτουργούν (ή να υπολειτουργούν) και από την άλλη, νέα καταστήματα που τα αντικαθιστούν, συνήθως «αλυσίδες» πολυκαταστημάτων ή παρακλάδια πολυεθνικών εταιριών, που εμφανίστηκαν σχετκά πρόσφατα στην πόλη. Το αρχείο αποτελείται από φωτογραφίες και κείμενα συνεντεύξεων. Έγιναν μια σειρά συνεντεύξεις σε επαγγελματίες και κατοίκους που βιώνουν παρόμοιες αλλαγές και ανακατατάξεις. Οι συνεντεύξεις κατέγραψαν απόψεις των εμπόρων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία τους σε σχέση με την πόλη και τις επερχόμενες αλλαγές της, καθώς και μνήμες των περίοικων για τις δραστηριότητες και τα καταστήματα που έπαψαν να υπάρχουν. Το πλήρες κείμενο παρατίθεται με την κάθε φωτογραφία. Το υλικό του αρχείου παρουσιάστηκε σε μεγάλα μεταλλικά τραπέζια.The archive is related to the visible architectural traces and the visual signs of commercial functions and activities that have either become recently established in the city of Patras or, conversely, still exist to this day without having been modernized. The archive presents that which has not yet been replaced next to that which has just been established. On the one hand there are shops that belong to another era, but yet continue to function (or barely function); and on the other, there are the new shops that are replacing them – usually department store chains or branches of multinational companies that have appeared in the city relatively recently. The archive consists of photographs and interview transcripts. A series of interviews was conducted with professionals and residents who are experiencing similar changes and upheavals. The interviews recorded the views of the merchants concerning the condition of their property in relation to the city and its imminent changes, as well as how the residents of each area remember bygone activities and the shops that have ceased to exist. The full text of the interview is accompanied by a photograph. The material of the archive was presented on large metal tables.

0 comments: