ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Ενεργός στην πόλη αρχαιολογικός χώρος / An active archaeological space in the city


Ενεργός στην πόλη αρχαιολογικός χώρος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΤΕΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ, ΔΡΑΣΗ
An active archaeological space in the city
DESPINA VOUTERI, GEORGIA POULOPOULOU
ARCHIVE, ACTIONΓια να δημιουργηθεί ένας αρχαιολογικός χώρος, συχνά αγνοείται το παρόν ώστε να αναδειχθεί το παρελθόν: γκρεμίζονται κτίρια, ο χώρος περιφράσσεται, η σχέση του χώρου με τις γύρω χρήσεις περιορίζεται. Ωστόσο κάθε αρχαιολογικός χώρος ζει στο σήμερα και επηρεάζεται από την καθημερινότητα της πόλης, ιδιαίτερα όταν αυτός βρίσκεται στο κέντρο της.

Επιλέξαμε τον αρχαιολογικό χώρο ανάμεσα στις οδούς Ηφαίστου και 25 Μαρτίου, στο κέντρο της Πάτρας για να διενεργήσουμε μια ιδιότυπη «ανασκαφή». Για να δημιουργηθεί ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος κατεδαφίστηκαν κτίρια με διάφορες λειτουργίες (κατοικίες, καταστήματα, νυχτερινά μαγαζιά). Ο αρχαιολογικός χώρος είναι σήμερα κλειστός στο κοινό. Η οδος Ηφαίστου με την οποία συνορεύει έχει κυρίως νυχτερινά μαγαζιά. Από το χώρο συλλέχθηκαν αντικείμενα με μοναδικό κριτήριο να μην ανήκουν στα αρχαία ερείπια. Τα περισσότερα ήταν συσκευασίες – αντικείμενα καθημερινής κατανάλωσης καθώς και στοιχεία της φύσης. Ακολουθήσαμε όσο το δυνατόν πιο πιστά την διαδικασία που γίνεται σε μία αρχαιολογική ανασκαφή: τα “ευρήματα” καθαρίστηκαν, φωτογραφήθηκαν και αποθηκεύτηκαν προσωρινά. Ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες με βάση τις οποίες φανερώθηκε ο ενεργός στην πόλη χαρακτήρας του χώρου. Τοποθετήσαμε τα “ευρήματα” σε μία υπαίθρια αποθήκη αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι φωτογραφίες των ευρημάτων μαζί με τις περιγραφές τους εκτυπώθηκαν μεγεθυμένα σε μεγάλα χαρτιά και αναρτήθηκαν στην περιφραγμένη είσοδο της υπαίθριας αρχαιολογικής αποθήκης.
For an archaeological site to be established, the present is often ignored in order to draw attention to the past: buildings are torn down; the area is fenced off; and the relation between the space and the surrounding uses is limited. Nevertheless, every archaeological site lives in the present and is influenced by the city’s everyday life, especially if it is situated in that city’s center.

We chose the archaeological site between Hephestou and 25 Martiou streets, in downtown Patras, to carry out this unusual “excavation.” During the excavation of the site, buildings of various uses were torn down (residences, shops, nightclubs). Today the archaeological site is closed to the public. Hephestou Street, by which it is bordered, consists mainly of nightclubs. Objects were collected from the space, the only restriction being that they did not belong to the ancient ruins. Most of them were wrappers, empty containers/objects of daily consumption, as well as elements of nature. We observed, as faithfully as possible, the procedure that takes place at an archaeological dig: the “finds” were cleaned, photographed and temporarily stored. They were classified into categories according to which the active role of the space in the city was revealed. We placed the “finds” in an open-air storeroom of archaeological finds. The photographs of the finds together with their descriptions were enlarged on large placards and were hung along the fenced off entrance to the open-air archaeological storeroom.

0 comments: