ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Ιστορίες Πολυκατοικίας / Apartment Block Stories


Ιστορίες Πολυκατοικίας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΙΖΑ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Apartment Block Stories
ANGELIKI ZERVOU, MARINA BIZA
NARRATIVE, INSTALLATION / CONSTRUCTION, ARCHIVE, DIALOGICAL, PARTICIPATION, PUBLISHINGΤο αρχείο εμπεριέχει ιστορίες που σχετίζονται με τους χώρους εισόδου των πολυκατοικιών καθώς και προτάσεις ανασχεδιασμού τους. Οι κοινόχρηστοι χώροι εισόδου των πολυκατοικιών στο κέντρο της Πάτρας είναι τόποι τυχαίας συνάντησης προσώπων ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Πώς βιώνει ο ένοικος ή ο επισκέπτης μιας πολυκατοικίας τον χώρο εισόδου; Με ποιο τρόπο μπορούν οι χώροι αυτοί να αποκτήσουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα και να λειτουργήσουν ως χώροι κοινωνικής συνεύρεσης και δραστηριότητας;

Εργαστήκαμε σε μια τυπική πολυκατοικία της δεκαετίας του 90, στην οδό Μόρφου στην Αγυιά. Ακολουθήσαμε μια στρατηγική συνάντησης και διαλόγου, σχεδιάζοντας τα αντικείμενα που θα δημιουργούσαν ευνοϊκές συνθήκες συμμετοχής. Επιδιώκοντας να μετατραπεί ο κενός χώρος της εισόδου σ’ ένα ζωντανό αρχείο συλλογής ιστοριών, κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε εκεί μία «στήλη-συλλέκτη» που λειτούργησε ως συλλέκτης ιδεών, προτάσεων και ιστοριών, αλλά και ως μέσο καθημερινής ανταλλαγής ανάμεσα στους ενοίκους και τους επισκέπτες. Στη στήλη αυτή εκθέσαμε πρώτες εμείς τις δικές μας σκέψεις, με κολάζ, σημειώματα και φωτογραφίες. Στη συνέχεια καλέσαμε ενοίκους και επισκέπτες της πολυκατοικίας να ανταλλάξουν ιδέες, επισυνάπτοντας στη στήλη κείμενα, σκίτσα, φωτογραφίες ή όποιο άλλο μέσο θα περιέγραφε καλύτερα τις προτάσεις τους.

Ο «συλλέκτης» παρέμεινε στην είσοδο της πολυκατοικίας για δεκαπέντε ημέρες, ενώ συγχρόνως επισκεπτόμασταν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας συζητώντας με τους ενοίκους για το περιεχόμενο της έρευνάς μας και για τον τρόπο που εκείνοι θα συνέβαλαν στον διάλογο με τις δικές τους προτάσεις. Αφήναμε στον καθένα που ήθελε να συμμετέχει από μια κάρτα που περιέγραφε τους χώρους της εισόδου, διατύπωνε ερωτήσεις και έδινε οδηγίες για την αρχειοθέτηση των ιδεών στον συλλέκτη.

The archive contains stories that are related to the entranceways of apartment buildings as well as proposals for their redesigning. The communal entranceways of apartment buildings in the center of Patras are places of chance meetings among people, between the private and public sphere. How does the apartment block tenant or visitor experience the entranceway? In what way can these spaces take on a different character and function as spaces for social encounters and activities?

We worked on a typical apartment building of the nineties, on Morphou Street in Agiá. We observed a strategy of encounter and dialogue, designing the objects that would create conditions favorable for participation. Aiming to transform the empty space of the entranceway into a live archive of collected stories, we constructed and placed there a “column/collector” which functioned as a collector of ideas, proposals and stories, but also as a means of daily exchanges among the tenants and visitors. We were the first to exhibit our thoughts on this column, through the use of collage, notes and photographs. We then invited the building’s tenants and visitors to exchange ideas, attaching to the column texts, sketches, photos or any other medium that would best describe their proposals.

The “collector” remained at the building’s entranceway for a fortnight, while at the same time we visited the building’s apartments, discussing with the tenants the content of our research and the way in which they could contribute to the dialogue with their own proposals. Whoever wished to participate was left a card that contained descriptions of the spaces that comprised the entranceway, questions and instructions as to the way the ideas should be attached to the column/collector.

0 comments: